Αμυντικές προμήθειες: Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο – Τι αλλάζει, σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ

0
48


Κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου ανάπτυξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές».

Το νομοσχέδιο επιφέρει και αλλαγές στις αμυντικές προμήθειες, οι οποίες όμως δεν θα ισχύσουν ούτε στην περίτπωση των Rafale, ούτε στην επικείμενη προμήθεια φρεγατών και εξοπλισμών για το Πολεμικό Ναυτικό.

Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί σε συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής στις 25 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν κατατεθεί στην Βουλή, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες αλλαγές:

Καθορίζονται εκ νέου θέµατα όσον αφορά στη σύναψη των δημοσίων συµβάσεων στον τοµέα της άμυνας και συγκεκριµένα, σχετικά µε:

α. την έγκριση του προγραμματισμού των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, την
επικαιροποίηση του Μ.Π.Α.Ε, και του Γ..Π.Σ.5.Β.,

β. τη δυνατότητα επιβολής απὀ την αναθέτουσα αρχή, ειδικών όρων για την εκτέλεση της σύμβασης, µε τους οποίους ο ανάδοχος υποχρεούται στη σύνοψη των συμβάσεων σύμφώνα µε τις ειδικά οριζόµενες, στο άρθρο 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ἐυρωπαϊκής Ένωσης, προὐποθέσεις και διαδικασία (εξαίρεση απὀ τους κανόνες της ενώσιακής αγοράς), στο πλαίσιο προστασίας τῶν συμφερόντων ασφαλείας της χώρας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα,

γ. την πραγματοποίηση της εν συνεχεία υποστήριξης στρατιωτικού εξοπλισμού µε σύναψη συμφωνιών-πλαίσιο και των εκτελεστικών αυτών συµβάσεων, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να συμφώνηθούν εκ των προτέρων όλοι οι ουσιώδεις όροι.  Καθορίζονται δε τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον οἱ συμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται για την κάλυψη απαιτήσεων ΕΔ, (άρθρα 147 – 150)

Επαναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες:

α. της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικὠν Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ἑλλήνων, 19 της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Ἑξοπλισμών και Ἐπενδύσεων (Γ.Δ.Α.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων τῶν τριών Κλάδων των Ἐνόπλων Δυνάμεων , ὡς προς τη σύναψη τῶν συµβάσεων προμηθειών,
υπηρεσιών και έργων στον τοµέα της άμυνας.

β. Ῥυθμίζονται θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες τῶν συλλογικών οργάνων πραγματοποίησης των συμβάσεων έργων και μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (κεντρικές και Περιφερειακές Γνωµοδοτικές Επιτροπές Προμηθειών) καθώς και των επιµέρους επιτροπών που συγκροτούνται στο πλαίσιο τῶν διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης τῶν εν λόγω συμβάσεων. (άρθρα 151 -154)

Επανακαθορίζονται: Ὁ οἱ κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας που εφαρμόζουν τα όργανα των Ἐ.Δ. (πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό) κατά τη διενέργεια διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στον τοµέα της άµυνας και μεταξύ άλλων, απαγορεύεται στο ανωτέρω προσωπικό η απασχόληση µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των προαναφερόµενων συµβάσεων.

Τυχόν παράβαση της εν λόγω απαγόρευσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και επισύρει επιπλέον φυλάκιση µέχρι δύο έτη ή χρηματική ποινή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Οι κανόνες διαφάνειας και καταπολέμησης τῆς διαφθοράς που επιβάλλονται
στοὺς οικονομικούς φορείς ή στους νόμιμους εκπροσώπους αυτών, που συμμετέχουν
στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων προμήθειών, υπηρεσιών ή
ἑργῶν στον τοµέα της άμυνας.

Επιπρόσθετα, απαγορεύεται, μεταξύ άλλων, η διάθεση ή χρησιμοποίηση απὀ αυτούς οποιουδήποτε ενδιάµεσου, µεσάζοντα ή πράκτορα κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, ενώ μπορούν να λαμβάνουν επαγγελματικές συμβουλαευτικές υπηρεσίες σχετικἁ µε τη σύμβαση απὀ δικηγορικό γραφεία καθώς και απὀ φορολογικούς, τεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους.

Επιτρέπεται επίσης η χρήση εμπορικών αντιπροσώπων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Σε περίπτωση παράβασης των απαγορεύσεων των οικονομικών φορέων επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες απὀ την κείμενη νοµοθεσία κυρώσεις (ἔκπτωση, κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, επιβολή ποινικής ρήτρας κ.λπ.).

Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά µε την υποχρέωση τῶν οικονοµικών φορέων που συμμετέχουν στη σύναψη συμβάσεων στον τοµέα της άμυνας, να γνωστοποιούν στην αναθέτουσα αρχή τυχόν µεταβολές στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς και στη διοίκησή τους, µετά τη σύναψη µίας σύμβασης καθώς και όσον αφορά στις συνέπειες τῆς µη τήρησης της υποχρέῴσης αυτής. (άρθρα 155 – 157)

Ορίζεται ότι, σε περίπτωση που η συμφωνία-πλαίσιο στον τοµέα της άµυνας έχει υποστεί τον προβλεπόμενο προσυµβατικό έλεγχο απὀ το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι εκτελεστικές αυτής συμβάσεις υπάγοντοι στον έλεγχο νομιμότητας, µόνο εφόσον το συμβατικό τους τίμημα υπερβαίνει αυτοτελώς το όριο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ (άρθρο 158)

 

 

Παρέχεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή που υλοποιεί συμβάσεις στοὺς τοµείς της άμυνας, να λαμβάνει τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας της χώρας, µε επίκληση του άρθρου 346 της ΣΛ.Ε.Ε.

Καθορίζονται οι προὔποθέσεις προσφυγής στην προαναφερόµενη εξαιρετική
διαδικασία, η απόφαση δε εξαίρεσης τῶν ανωτέρω συµβάσεων από τους κανόνες της
ενωσιακής αγοράς µε την επίκληση του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ. λαμβάνεται κάθε
φορά από το ΚΥ,Σ.Ε.Α., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Με απόφαση επίσης του ιδίου οργάνου µπορεί να καθορίζεται εξαίρεση και από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που διέπουν τὴ σύναψη και εκτέλεση των δημοσίων συµβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και ὀργων στους τοµείς της ασφάλειας και της άμυνας. (άρθρο 159)

Παρέχεται επίσης, η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή, κατά την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ἡ προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συµβάσεων, να ορίσει ρητά στα έγγραφα της σύμβασης ὅτι αποδέχεται το Ευρωπαϊκό Ἐνιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ἐ.Ε.Ε.Σ.προς αντικατάσταση τῶν εκδιδόµενων απὀ τις αρμόδιες αρχές πιστοποιητικών, ως προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις οριζόµενες προὐποθέσεις.

Για τις συμβάσεις του Τρίτου Μέρους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να εκδίδει Τυποποιηµένο Έντυπο Ὑπεύθυνης Δήλωσης  Για τα να ισχύει δε το Έντυπο Ὑπεύθυνης Δήλωσης
ή το Τ.Ε.Υ.Δ. ὡς προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
των αρμοδίων φυσικών προσώπων του οικονομικού φορέα, πρέπει να υπογράφεται
από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 160)

Ἐπιτρέπεται να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης, όρος στην προσφορά για αναπροσαρμογή της τιμής, µόνον όταν προβλέπεται χρόνος παράδοσης των αγαθών ή των υπηρεσιών μεγαλύτερος των δώδεκα µηνών και σύμφωνα µε τις προβλεπόμενες προυποθέσεις.

Ῥυθµίζονται εκ νέου ζητήματα σχετικά µε

τον χρόνο ισχύος των προσφορών, παρέχεται δε η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να τον παρατείνουν πριν τη λήξη του, παρατείνοντας και την αντίστοιχη εγγύηση συµµετοχής,

τα όργανα και τη διαδικασία λήψης απόφασης για την έγκριση του διαγωνισμού, την κατακύρωση της σύμβασης και την έγκριση τῆς σχετικής δαπάνης, σε σχέση µε το ύψος της οικονοµικής αξίας, Ειδικά, για ποσό άνω τῶν τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ [αντί άνῳ των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, που ισχύει] η σχετική απόφαση λαμβάνεται απὀ το ΕΥ.Σ.Ε.Α.

Προβλέπεται η διαδικασία µαταίωσης απὀ την αναθέτουσα αρχή της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύμβασης στον τοµέα της άμυνας στις ρητά οριζόµενες περιπτώσεις (λόγοι ανωτέρας βίας, δημοσίου συμφέροντος κ.λπ.). (άρθρα 161 – 168)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ